Βοηθώντας τα παιδιά στον τόπο όπου γεννήθηκαν, βοηθάς συνολικά τη χώρα.
Προσφέρουμε στα παιδιά αυτά τη ζεστασιά µιας οικογένειας...
Έξι εκατομμύρια παιδιά είναι ορφανά ή άπορα και ζουν στους δρόμους...
ΓΙΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
 
17.07.2018
Η Lalibela στην Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη

Η Lalibela έγινε πρόσφατα δεκτή ως συνδεδεμένο μέλος της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη. Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη αποτελεί το συντονιστικό όργανο των ελληνικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης. Σήμερα εκπροσωπεί οργανώσεις, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, οι οποίες υποστηρίζονται από μεγάλο τμήμα των Ελλήνων πολιτών και έχουν σημαντική παρουσία στη χώρα μας και σε πολλές περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Στόχος της Ελληνικής Πλατφόρμας είναι η επιρροή – μέσα από την κοινή δράση των μελών της – των κέντρων λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα, την ΕΕ και διεθνώς για την βελτίωση των πολιτικών και των πρακτικών για την βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, στοχεύει στην παροχή εκπαίδευσης, τεχνογνωσίας, μετεκπαίδευσης, ενημέρωσης και κατάρτισης στελεχών ελληνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα “βιώσιμης ανάπτυξης” με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση των θέσεων και του περιβάλλοντος για τις οργανώσεις.

Επί του παρόντος, η Ελληνική Πλατφόρμα συμμετέχει σε ένα 3-ετές, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόγραμμα, με τίτλο Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση μιας φιλόδοξης εφαρμογής της Ατζέντας 2030 από την ΕΕ, με την ουσιαστική αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών της ΕΕ και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικών σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες τους στην προσπάθεια για ένα βιώσιμο μέλλον.

Το έργο καλύπτει και τους 17 Παγκόσμιους Στόχους, ωστόσο διαμορφώνεται γύρω από τρεις ετήσιες θεματικές εκστρατείες: α) Καταπολέμηση των Ανισοτήτων, β) Βιώσιμη Διατροφή & Καλλιέργεια και γ) Βιώσιμη Κατανάλωση και Παραγωγή, αλλά και τρία διατομεακά θέματα: α) Φύλο, β) Μετανάστευση και γ) Κλιματική Αλλαγή.

Η πρώτη εκστρατεία επικεντρώνεται στην «Καταπολέμηση των Ανισοτήτων», η οποία έχει ως στόχο να μην αφήσει κανέναν πίσω και να σεβαστεί τα πλανητικά όρια. Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων από 15 χώρες για την ευαισθητοποίηση και την ώθηση για πολιτική και κοινωνική αλλαγή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες και η φτώχεια στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Η εκστρατεία αυτή αφορά την ενδυνάμωση και την προώθηση της κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης όλων – ιδιαίτερα των γυναικών, των παιδιών και των μειονοτήτων. Πρόκειται για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και ισότητας των αποτελεσμάτων, υποστηρίζοντας την αντικατάσταση των πολιτικών και πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις.

Το Σεπτέμβριο 2018, η Lalibela θα συμμετάσχει στην εκστρατεία για την Καταπολέμηση των Ανισοτήτων
με ενδιαφέρουσες δράσεις από την πολύχρονη εμπειρία της στο συγκεκριμένο θέμα. Σύντομα περισσότερα!